Home Page Language Choices
เดินวิถีแห่งรัก ชีวประวัติโดยสังเขปของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่

Update: 2006/01/19


148K

  ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่เป็นนักมนุษยธรรม ศิลปิน และผู้นำทางจิตวิญญาณที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณ  ความรักและการบริจาคของท่าน ได้แผ่ขยายเกินขอบเขตทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติสู่ผู้คนนับล้าน คนทั่วโลก ซึ่งรวมไปถึงผู้ยากไร้และผู้ไร้ที่อยู่อาศัย สถาบันที่จัดการวิจัยทางการแพทย์โรคเอดส์และมะเร็ง ทหารผ่านศึกที่ปลดเกษียณจากสหรัฐอเมริกา ผู้สูงอายุที่มีฐานะทางสังคมที่ต่ำต้อย คนพิการทางร่างกายและจิตใจ ผู้ลี้ภัย และผู้เคราะห์ร้ายจากภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย และอัคคีภัย

  กุศลกรรมจำนวนมากของท่าน เป็นประจักษ์พยานถึงสิ่งต่าง นับไม่ถ้วน ที่เตือนให้เราระลึกถึงความเมตตา คุณสมบัติของสตรีผู้ให้ความเอาใจใส่ท่านนี้และของสมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาตินี้ ที่เกิดขึ้นมาจากตัวอย่างแห่งความรักและการดูแลเอาใจใส่ของท่าน

 

Copyright © สมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติ ล้วนสงวนลิขสิทธิ์
แนะนำให้ตั้งจอชมที่ตั้งนี้เป็น ๘๐๐x ๖๐๐ พิกเซลส